STT Phòng ban Quá hạn Tỷ lệ (%) Đang xử lý Tỷ lệ (%) Hoàn thành Tỷ lệ (%) Tổng số
STT Đồng chí Quá hạn Tỷ lệ (%) Đang xử lý Tỷ lệ (%) Hoàn thành Tỷ lệ (%) Tổng số