STT Phòng ban Quá hạn Đang xử lý Hoàn thành Tổng số
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ
STT Phòng ban Quá hạn Đang xử lý Hoàn thành Tổng số
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ