CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
NĂM 2019
Đã tiếp nhận:
55,407 hồ sơ
Đã giải quyết:
51,525 hồ sơ
92% được xử lý
THÁNG 6
Đã tiếp nhận: 2,162
Đã xử lý: 1,791
Quá hạn: 0
THÁNG 5
Đã tiếp nhận: 10,278
Đã xử lý: 9,422
Quá hạn: 0
THÁNG 4
Đã tiếp nhận: 12,347
Đã xử lý: 11,680
Quá hạn: 0
THÁNG 3
Đã tiếp nhận: 13,700
Đã xử lý: 12,917
Quá hạn: 0
THÁNG 2
Đã tiếp nhận: 7,675
Đã xử lý: 7,231
Quá hạn: 0
THÁNG 1
Đã tiếp nhận: 9,245
Đã xử lý: 8,484
Quá hạn: 0
NĂM 2018
Đã tiếp nhận:
138,002 hồ sơ
Đã giải quyết:
125,183 hồ sơ
90% được xử lý
THÁNG 12
Đã tiếp nhận: 11,855
Đã xử lý: 10,924
Quá hạn: 0
THÁNG 11
Đã tiếp nhận: 12,782
Đã xử lý: 11,826
Quá hạn: 0
THÁNG 10
Đã tiếp nhận: 13,747
Đã xử lý: 12,892
Quá hạn: 0
THÁNG 9
Đã tiếp nhận: 12,010
Đã xử lý: 11,285
Quá hạn: 0
THÁNG 8
Đã tiếp nhận: 13,447
Đã xử lý: 12,576
Quá hạn: 0
THÁNG 7
Đã tiếp nhận: 12,070
Đã xử lý: 10,370
Quá hạn: 0
THÁNG 6
Đã tiếp nhận: 11,758
Đã xử lý: 11,132
Quá hạn: 0
THÁNG 5
Đã tiếp nhận: 12,921
Đã xử lý: 11,889
Quá hạn: 3
THÁNG 4
Đã tiếp nhận: 12,215
Đã xử lý: 11,202
Quá hạn: 0
THÁNG 3
Đã tiếp nhận: 11,771
Đã xử lý: 9,039
Quá hạn: 0
THÁNG 2
Đã tiếp nhận: 4,782
Đã xử lý: 4,306
Quá hạn: 0
THÁNG 1
Đã tiếp nhận: 8,644
Đã xử lý: 7,742
Quá hạn: 0
NĂM 2017
Đã tiếp nhận:
86,573 hồ sơ
Đã giải quyết:
86,218 hồ sơ
99% được xử lý
THÁNG 12
Đã tiếp nhận: 9,241
Đã xử lý: 9,174
Quá hạn: 0
THÁNG 11
Đã tiếp nhận: 10,482
Đã xử lý: 10,476
Quá hạn: 0
THÁNG 10
Đã tiếp nhận: 15,934
Đã xử lý: 15,921
Quá hạn: 0
THÁNG 9
Đã tiếp nhận: 2,835
Đã xử lý: 2,828
Quá hạn: 0
THÁNG 8
Đã tiếp nhận: 9,650
Đã xử lý: 9,649
Quá hạn: 0
THÁNG 7
Đã tiếp nhận: 7,204
Đã xử lý: 7,129
Quá hạn: 0
THÁNG 6
Đã tiếp nhận: 5,630
Đã xử lý: 5,588
Quá hạn: 1
THÁNG 5
Đã tiếp nhận: 5,948
Đã xử lý: 5,924
Quá hạn: 1
THÁNG 4
Đã tiếp nhận: 6,482
Đã xử lý: 6,430
Quá hạn: 7
THÁNG 3
Đã tiếp nhận: 5,857
Đã xử lý: 5,840
Quá hạn: 0
THÁNG 2
Đã tiếp nhận: 4,116
Đã xử lý: 4,104
Quá hạn: 0
THÁNG 1
Đã tiếp nhận: 3,194
Đã xử lý: 3,155
Quá hạn: 0
NĂM 2016
Đã tiếp nhận:
16,372 hồ sơ
Đã giải quyết:
15,523 hồ sơ
94% được xử lý
THÁNG 12
Đã tiếp nhận: 4,902
Đã xử lý: 4,056
Quá hạn: 0
THÁNG 11
Đã tiếp nhận: 6,347
Đã xử lý: 6,344
Quá hạn: 0
THÁNG 10
Đã tiếp nhận: 4,496
Đã xử lý: 4,496
Quá hạn: 0
THÁNG 9
Đã tiếp nhận: 621
Đã xử lý: 621
Quá hạn: 0
THÁNG 8
Đã tiếp nhận: 6
Đã xử lý: 6
Quá hạn: 0